||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลสอบลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โรคติดต่ออันตราย คือ .....?
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์สภาวะสุขภาพของประชาชน ในเขต๑๐ อุบลราชธานี

นานาสาระ

อื่นๆ
งาน EB4 1
งาน EB 9 โครงการ จัด กิจกรรม
งาน EB9 โครงการ
งาน EB9 รายชื่อ
งาน EB9 เสนอผู้บริหาร
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้แจ้งข่าว: จิราภรณ์ ขอสุข เมื่อวันที่: 16 เม.ย. 2564 08:55:50

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ    อำเภอคำเขื่อนแก้ว    จังหวัดยโสธร      มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลงานจ้างเหมาบริการ
งานจ้างเหมาบริการ 1.     
ตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 
อัตรา  อัตราจ้าง  6,000 
บาท / เดือน2.     
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน  1  อัตรา 
อัตราจ้าง  6,000  บาท / เดือน   โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียด  ดังนี้1.     
คุณสมบัติทั่วไป-         
เพศชาย หรือ  หญิง-         
สัญชาติไทย-         
อายุ 
20 ปี  ถึง   35 
ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)-         
วุฒิการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า ชั้น  ม.6 
หรือเทียบเท่า
  ขึ้นไป-         
ไม่เป็นผู้เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ-         
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง2.    
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง-         
มีความรู้ความสามารถในด้านสาธารณสุข
หรือการพยาบาล  หรือการบริบาลเบื้องต้น-         
มีความสามารถปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล-         
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มวันและเวลาราชการ   ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ –
วันศุกร์-         
มีความประพฤติและปฏิบัติตนเหมาะสมในการปฏิบัติงานกำหนดการรับสมัคร     ระหว่างวันที่   19 – 20
เมษายน   2564  
เวลา  09.00 น. - 16.00 น.   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ
   สอบคัดเลือกวันที่  22 เมษายน 
2564    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเอง   ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ