||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลสอบลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โรคติดต่ออันตราย คือ .....?
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์สภาวะสุขภาพของประชาชน ในเขต๑๐ อุบลราชธานี

นานาสาระ

อื่นๆ
งาน EB4 1
งาน EB 9 โครงการ จัด กิจกรรม
งาน EB9 โครงการ
งาน EB9 รายชื่อ
งาน EB9 เสนอผู้บริหาร
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ผู้แจ้งข่าว: จิราภรณ์ ขอสุข เมื่อวันที่: 20 เม.ย. 2564 16:45:33

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้และบันทึกข้อมูล    


           ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธรได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ   ตำแหน่ง 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้และบันทึกข้อมูล 
  จำนวน  1 อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่  19 – 20 เมษายน 2564
  นั้น    บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ดังนี้ 


ลำดับชื่อ สกุลเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ1นางสาวมาลินี      คำประชม012นางสาวนรินทร์    สมจิตร023นางสาวอรชิดา     แสงทอง034นางสาวจิรนันท์    สุขประเสริฐ04
 

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อเรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม               ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธรได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ   ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยทันกรรม    จำนวน  1 อัตรา 
รับสมัครระหว่างวันที่  19 – 20
เมษายน 2564
  นั้น    บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ดังนี้ 

ลำดับชื่อ สกุลเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ1นางสาวกาญจนา    เกื้อกูล012นางสาวเกศสุดา     เวชกามา023นางสาวกมลรัตน์    สมจิตร03
 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  เข้าทำการสอบคัดเลือก      ในวันพฤหัสบดีที่    22 เมษายน 2564    ตั้งแต่  เวลา  09.00 น. – 16.00  น.    
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ    อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
โดยให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงในวันสอบด้วย