||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลสอบลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โรคติดต่ออันตราย คือ .....?
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์สภาวะสุขภาพของประชาชน ในเขต๑๐ อุบลราชธานี

นานาสาระ

อื่นๆ
งาน EB4 1
งาน EB 9 โครงการ จัด กิจกรรม
งาน EB9 โครงการ
งาน EB9 รายชื่อ
งาน EB9 เสนอผู้บริหาร
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> ประกาศผลสอบลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ผู้แจ้งข่าว: จิราภรณ์ ขอสุข เมื่อวันที่: 23 เม.ย. 2564 13:41:38

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อเรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลงานจ้างเหมาบริการ……………………………………………….………….          ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลงานจ้างเหมาบริการ
  และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่   22 เมษายน 
2564
                  บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังนี้ 1.      ผลการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานบริการและบันทึกข้อมูล 1.1   ผู้สอบได้ตัวจริง                  ชื่อ – สกุล                                    หมายเลขประจำตัวสอบลำดับที่ 1                        นางสาวนรินทร์  สมจิตร                                        02           1.2.
ผู้สอบได้ตัวสำรอง
             ชื่อ – สกุล                                    หมายเลขประจำตัวสอบลำดับที่ 1                       นางสาวจิรนันท์    สุขประเสริฐ                       04ลำดับที่ 2                       นางสาวอรชิดา     แสงทอง                           03 2.     
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม2.1   ผู้สอบได้ตัวจริง                  ชื่อ – สกุล                                    หมายเลขประจำตัวสอบลำดับที่ 1                       นางสาวกาญจนา   เกื้อกูล                             01          2.2. ผู้สอบได้ตัวสำรอง              ชื่อ
– สกุล                                    หมายเลขประจำตัวสอบลำดับที่ 1                       นางสาวกมลรัตน์   สมจิตร                            03          3. ให้ผู้ที่สอบได้ตัวจริง มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน  2564   ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 16.00 น.   ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ   
อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
   หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
และจะทำการเรียกลำดับสำรองต่อไป