||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จุลสารวินัยและคุณธรรม
จุลสารวินัยและคุณธรรม
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครา
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานชมรมจริยธรรม สสอ.คำเขื่อนแก้ว
แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม ของชมรมจริยะธรรม สสอ.คำเขื่อนแก้ว
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ไตรมาสที 4
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
more...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
งาน EB24 ข้อ 5
งาน EB12 เพิ่มเติม
งาน EB11 รอบ 12 เดือน
งาน EB4 1.1
งาน EB4 1 .1
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป>> จุลสารวินัยและคุณธรรม
ผู้แจ้งข่าว: สุจินดา เสษา เมื่อวันที่: 16 พ.ย. 2565 14:33:58

พิมพ์รายละเอียดที่นี่

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่