||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ สสอ.คำเขื่อนแก้ว รพ.สต.ประชาอาสาบ้านโพนสิม ขอใช้บัญชีผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
MOIT 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บ
MOIT 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
MOIT 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
MOIT5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
more...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
MOIT17 ไตรมาส 4
MOIT17.2
MOIT 12 ไตรมาส 4
ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น อายุ 10 -19 ปี
MOIT15.1.1 2/2566
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง>> ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้แจ้งข่าว: จิราภรณ์ ขอสุข เมื่อวันที่: 16 เม.ย. 2564 08:51:04

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ    อำเภอคำเขื่อนแก้ว    จังหวัดยโสธร      มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลงานจ้างเหมาบริการ
งานจ้างเหมาบริการ 1.     
ตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 
อัตรา  อัตราจ้าง  6,000 
บาท / เดือน2.     
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน  1  อัตรา 
อัตราจ้าง  6,000  บาท / เดือน   โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียด  ดังนี้1.     
คุณสมบัติทั่วไป-         
เพศชาย หรือ  หญิง-         
สัญชาติไทย-         
อายุ 
20 ปี  ถึง   35 
ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)-         
วุฒิการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า ชั้น  ม.6 
หรือเทียบเท่า
  ขึ้นไป-         
ไม่เป็นผู้เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ-         
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง2.    
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง-         
มีความรู้ความสามารถในด้านสาธารณสุข
หรือการพยาบาล  หรือการบริบาลเบื้องต้น-         
มีความสามารถปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล-         
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มวันและเวลาราชการ   ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ –
วันศุกร์-         
มีความประพฤติและปฏิบัติตนเหมาะสมในการปฏิบัติงานกำหนดการรับสมัคร     ระหว่างวันที่   19 – 20
เมษายน   2564  
เวลา  09.00 น. - 16.00 น.   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ
   สอบคัดเลือกวันที่  22 เมษายน 
2564    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเอง   ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่อ