||

แสดงหน้าที่ : 1


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
19
  แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ฯ สุจินดา เสษา
0
22/02/2566 เวลา: 14:00:20 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
18
  ร่างKPI template กระทรวงสาธารณสุข 2566 นางอภิญญา บุญถูก
0
6/01/2566 เวลา: 11:23:23 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
17
  แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดกระทรวง 2566 นางอภิญญา บุญถูก
0
6/01/2566 เวลา: 11:21:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
16
  ร่างแผนงาน โครงการตัวชี้วัด 2566 นางอภิญญา บุญถูก
0
6/01/2566 เวลา: 11:19:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
15
  ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2564และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจำปี2564 นางอภิญญา บุญถูก
0
8/04/2565 เวลา: 13:56:08 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
14
  ส่งแบบฟอร์มสอบทานควบคุมภายใน2565 นางอภิญญา บุญถูก
1
14/02/2565 เวลา: 12:17:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
13
  ส่งคู่มือตัวชี้วัดranking ปี 2565 อภิญญา บุญถูก
0
25/01/2565 เวลา: 12:04:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
12
  ส่งคู่มือตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 อภิญญา บุญถูก
0
25/01/2565 เวลา: 12:01:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
11
  ส่งตัวอย่างโครงการที่ได้รับการอนุมัติ นางอภิญญา บุญถูก
0
15/01/2564 เวลา: 15:26:13 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
10
  ส่งQR CORD ประชุมรับรองแผนปี2564 นางอภิญญา บุญถูก
0
25/12/2563 เวลา: 15:15:08 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
9
  คู่มือrankingปี2564 นางอภิญญา บุญถูก
0
25/12/2563 เวลา: 15:05:51 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
8
  ส่งหลักการเขียนโครงการปี2564 นางอภิญญา บุญถูก
0
4/12/2563 เวลา: 11:00:53 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
7
  ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข WORD นางอภิญญา บุญถูก
0
30/11/2563 เวลา: 14:48:19 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
6
  ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งPDFและWORD นางอภิญญา บุญถูก
0
30/11/2563 เวลา: 14:42:01 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
5
  แจ้งสมัครคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๔ สุจินดา เสษา
0
16/11/2563 เวลา: 14:03:33 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
4
  แบบคำขอทำบัตรข้าราชการ นางสาวสุภาภรณ์ เกษมณี
0
6/11/2563 เวลา: 11:36:37 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
3
  แบบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล นางสาวสุภาภรณ์ เกษมณี
0
6/11/2563 เวลา: 11:34:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
2
  แบบคำขอเบิกค่าศึกษาบุตร นางสาวสุภาภรณ์ เกษมณี
0
6/11/2563 เวลา: 11:33:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
1
  ไฟล์คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564 ชาญชัย เสี้ยวทอง
1
28/10/2563 เวลา: 11:49:53 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ